ЗАМОВНИК:
ПІДРЯДНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Отделкин”, в особі директора Москаленко Владислав Станіславович, що діє на підставі Статуту, спільно іменовані надалі «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов'язки, власними або залученими силами, виконувати роботи з демонтажу стін, підлоги та стелі в житловому приміщенні, які забезпечать введення в експлуатацію об’єкта «м.Дніпро » в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.


2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна Договору визначена на підставі договірної ціни, яка є невід’ємною частиною Договору.
2.2. Договірна ціна складає _______ грн. (_______.), у т.ч. ПДВ ________ грн.
Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами.
Ціна Договору враховує усі витрати ПІДРЯДНИКА на виконання предмету Договору.
2.3. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність підвищення договірної ціни, ПІДРЯДНИК зобов’язаний протягом 2-х робочих днів з дня появи цих обставин повідомити ЗАМОВНИКА і приступити до виконання робіт лише після одержання відповідного дозволу на продовження робіт.
2.4. Ціна Договору може бути збільшена за взаємною згодою Сторін згідно діючого законодавства України. В такому разі, зміна ціни Договору повинна бути оформлена шляхом укладання додаткової угоди з наданням необхідних обґрунтувань та розрахунків.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. ЗАМОВНИК здійснює фінансування ПІДРЯДНИКА на потреби виконання робіт за Договором шляхом перерахування коштів, на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА – UA64 305299 00000 26004050541251, у розмірі ______ грн. (_________________).
3.2. Розрахунки по даному Договору проводяться у відповідності до чинного законодавства України та домовленістю Сторін:
- попередньої оплати в розмірі 50% від вартості обсягу робіт, який ПІДРЯДНИК зобов’язаний використати в цей термін та двома наступними траншами: 30% та 20% оплати згідно з актами здачі приймання виконаних робіт .
ЗАМОВНИК зобов'язаний здійснювати попередню оплату матеріалів, конструкцій, виробів необхідних для виконання робіт по Договору.
Попередня оплата може здійснюватися на підставі листа ПІДРЯДНИКА розрахунку який є невід’ємною частиною Договору.


4. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Строк виконання робіт:
- початок робіт – 00.00. 2021 р.
- закінчення робіт – 00.00. 2021 р.
4.2. Місце виконання робіт:
4.3. Сторони мають право ставити питання про подовження строків виконання робіт по цьому Договору у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних.
4.4. При виникненні необхідності внесення зміни до раніше узгоджених Сторонами строків виконання робіт, Сторона, що ініціює таку зміну, повідомляє про це іншу Сторону протягом 3-х днів з моменту виникнення відповідних обставин.
4.5. Фактичний термін закінчення робіт по окремим об'єктам (обсягам, етапам, видам робіт) визначається датою направлення ЗАМОВНИКУ акту приймання виконаних підрядних робіт.
4.6. Підрядник не може вимагати зміну ціни у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини підрядника.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:
5.1.2. Забезпечити проведення авторського нагляду за виконанням робіт у відповідності до вимог чинного законодавства.
5.1.3. Приймати виконані роботи згідно акту виконаних будівельних робіт.
5.1.4. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані роботи.
5.1.5. Нести інші обов’язки, передбачені діючим законодавством України та цим Договором.

5.2. ЗАМОВНИК має право:
5.2.1. Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт дотриманням вимог проектно-кошторисної документації, національним стандартам України, будівельним нормам і правилам, термінів їх виконання, використанням ПІДРЯДНИКОМ матеріалів і обладнання, а також станом охорони праці та промислової безпеки, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність ПІДРЯДНИКА та/або залученого ним СУБПІДРЯДНИКА.
5.2.2. Вільного доступу в будь-який час на будівельний майданчик для здійснення контролю за ходом виконання робіт.
5.2.3. Вимагати від ПІДРЯДНИКА усунення недоліків, що виникають з його вини або вини залученого ним СУБПІДРЯДНИКА. У разі не усунення недоліків в встановлений ЗАМОВНИКОМ термін, призупинити виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ за цим Договором до моменту усунення недоліків.
5.2.4. Вносити в процесі виконання робіт зміни і доповнення в проектну і технічну документацію з подальшим коригуванням проекту.
5.2.5. Перевіряти правильність ведення ПІДРЯДНИКОМ всієї виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами і правилами, вимагати її своєчасного та якісного заповнення;
5.2.6. Достроково розірвати цей Договір у випадках, передбачених цим Договором.
5.2.7. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряд, і не можуть бути усунені підрядником.
5.2.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень.


5.3. ПІДРЯДНИК зобов’язаний:
5.3.1. Виконати роботи за Договором.
5.3.2. Інформувати ЗАМОВНИКА про початок та закінчення робіт.
5.3.3. Забезпечити ЗАМОВНИКУ та проектній організації можливість вільного доступу до об'єкта робіт для здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням робіт, також ПІДРЯДНИК зобов’язується надати в будь-який час вільний доступ до об’єкту представнику ЗАМОВНИКА та залучених ним сторонніх організацій, фізичних осіб для проведення контрольних обмірів, перевірки якості робіт, тощо.
5.3.4. Виконувати отримані в ході виконання робіт вказівки ЗАМОВНИКА, якщо такі вказівки не суперечать умовам чинного законодавства та цього Договору.
5.3.5. Надавати ЗАМОВНИКУ акти виконаних робіт, довідки про використані кошти протягом 3-х робочих днів з моменту закінчення робіт;
5.3.6. Здійснювати замовлення, придбання, приймання, розвантаження, складування, охорону та подачу на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, обладнання та виробів. Контролювати якість і комплектність постачання цих ресурсів, у повному обсязі відшкодовувати випадкову втрату і пошкодження ресурсів до моменту здачі об’єкту в гарантійну експлуатацію.
5.3.7. Виконувати вимоги ЗАМОВНИКА по усуненню виявлених порушень.
5.3.8. Приймати участь у передачі робіт по Договору в експлуатацію відповідно до чинного законодавства.
5.3.9. Забезпечити, у разі наявності, вивіз будівельного сміття, яке утворюється при виконанні робіт, на місце, зазначене ЗАМОВНИКОМ. Витрати на послуги з утилізації будівельного сміття компенсуються ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунку ПІДРЯДНИКА з підтвердженням суми розрахунку про фактичний обсяг будівельного сміття, вивезеного за звітний період.
5.3.10. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, і у зв’язку з цим у відповідному підвищенні договірної ціни, ПІДРЯДНИК зобов’язаний протягом 2-х робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що призвели до необхідності виконання таких робіт, та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками. ЗАМОВНИК розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про прийняте рішення ПІДРЯДНИКА. ПІДРЯДНИК зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт до прийняття рішення ЗАМОВНИКОМ.
5.3.11. До початку виконання робіт представити та погодити з ЗАМОВНИКОМ проект виконання робіт на об’єкті.
5.3.12. Забезпечити:
- Дотримання працівниками ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ на території об’єкту чинних нормативних актів з охорони праці, а також правил трудового розпорядку, що діють на території об’єкту (за умови їх наявності);
- Проведення інструктажу і навчання з питань охорони праці працівників ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ;
- Контроль щодо дотримання працівниками ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ вимог нормативної документації з охорони праці;
- Відповідність використовуваних при проведенні робіт інструменту і пристосувань характеру виконуваної роботи.
5.3.13. Нести інші обов’язки, передбачені діючим законодавством України та цим Договором.
5.3.14. Підрядник несе відповідальністьзадії третіх осіб, залучених ним, як за свої власні.


5.4. ПІДРЯДНИК має право:
5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи в порядку, передбаченому в розділі 3 цього Договору.
5.4.2. У разі невиконання зобов’язань ЗАМОВНИКОМ достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це ЗАМОВНИКА в строк до 3робочих днів до дати розірвання Договору.

6. ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Забезпечення виконання робіт обладнанням, матеріальними засобами, матеріалами, інструментами, транспортом та іншими засобами, необхідними для виконання робіт покладається на ПІДРЯДНИКА, якщо інше не погоджено Сторонами.
6.2. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до вимог затвердженої проектно-кошторисної документації, національних стандартів України, державних будівельних норм і правил безпеки та охорони праці, письмових вказівок ЗАМОВНИКА.
6.3. ЗАМОВНИК здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт проектно-кошторисній документації, національним стандартам України, будівельним нормам і правилам. У разі наявності відхилень ЗАМОВНИК видає ПІДРЯДНИКУ вимоги про їх усунення. У разі порушень ЗАМОВНИК може приймати рішення про призупинення робіт та відмовляє у підписанні АКТа здачі-приймання виконаних робіт. У цьому випадку ПІДРЯДНИК зобов'язаний усунути відхилення.
6.4. ПІДРЯДНИК протягом 2-х днів інформує ЗАМОВНИКА про можливість припинення або сповільнення виконання робіт через незалежні від нього обставини.
6.5. Сторони допускають, за умови отримання в письмовій формі згоди ЗАМОВНИКА, залучення ПІДРЯДНИКОМ спеціалізованих підприємств (організацій) для виконання окремих обсягів (об'єктів, етапів, видів) робіт на виконання цього Договору. При цьому відповідальність за неналежне виконання та/або порушення ПІДРЯДНИКОМ і СУБПІДРЯДНИКАМИ умов цього Договору перед ЗАМОВНИКОМ, несе ПІДРЯДНИК. ПІДРЯДНИК відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.


7. ЯКІСТЬ РОБІТ

7.1. ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені цим Договором роботи, склад яких відповідає проектній документації, а якість – вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил.
7.2. Якість виконаних за даним Договором робіт повинна відповідати вимогам проектної та технічної документації, переданої ПІДРЯДНИКУ.

8. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

8.1. Здача-приймання робіт після їх закінчення оформлюється актом приймання виконаних робіт.
8.2. Розрахунок вартості фактично виконаних робіт виконується ПІДРЯДНИКОМ.
8.3. Належним чином оформлені оригінали актів, передаються ЗАМОВНИКУ у одному примірнику, після підписання і скріплення печаткою кожного їх примірника ПІДРЯДНИКОМ.
8.4. ЗАМОВНИК зобов'язаний з моменту отримання актів, зробити огляд результатів виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ.
8.5. ЗАМОВНИК перевіряє акти приймання виконаних будівельних робіт, на протязі 2-х робочих днів з дня надання їх ПІДРЯДНИКОМ та, у випадку відсутності недоробок або недоліків, приймає виконані роботи.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.
9.2. За порушення строків виконання робіт ЗАМОВНИК вправі нарахувати ПІДРЯДНИКУ пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.
9.3. За порушення строків оплати робіт визначених цим Договором ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.
9.4. Сплата штрафних санкцій (пені та неустойки) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань по цьому Договору. Нарахування штрафних санкцій є правом Сторін.


10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. При настанні стихійних явищ природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, тощо), лих техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, тощо), обставин соціального, політичного та міжнародного походження (військові дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції або дії державних органів), які є обставинами неможливості частково або повною мірою виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань відповідно до часу дії форс-мажорних обставин.
10.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом не більше, ніж п'яти календарних днів з часу їх настання або припинення повідомити іншу Сторону
10.3. У разі, якщо форс-мажорні обставини тривають більше шістдесяти календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.
10.4. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.
10.5. Обставини непереборної сили мають бути підтвердженні відповідним документом від Торгово-Промислової Палати України.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими особами Сторін і діє до 31.12.2021 р. а у розділі обов’язків до повного їх виконання.
12.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
12.3. Згідно законодавства, Сторони мають право ставити питання про продовження строку дії Договору у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

13. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

13.1. ПІДРЯДНИК гарантує своєчасне і якісне виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та технічної документації, умов цього Договору, діючих норм і нормативів, вимог чинного законодавства.
13.2. ПІДРЯДНИК встановлює гарантійний термін якості виконаних робіт протягом дванадцяти місяців з моменту початку експлуатації об'єкта після завершення робіт.
13.3. Якщо після приймання робіт, протягом гарантійного терміну, ЗАМОВНИК виявить відступи від умов Договору або інші дефекти виконаних робіт, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані ПІДРЯДНИКОМ або СУБПІДРЯДНИКАМИ, він зобов'язаний повідомити про це ПІДРЯДНИКА.
13.4. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за дефекти виконаних робіт, виявлені протягом гарантійного строку, якщо Замовник доведе, що вони виникли не внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснювався самим ЗАМОВНИКОМ.


14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Текст Договору, будь-які матеріали, інформація та повідомлення, які стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися Стороною третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони, крім випадків, коли така передача передбачена чинним законодавством, що регулює обов'язки Сторін цього Договору.
14.4.Сторона, яка отримала по цьому Договору персональні дані від іншої сторони зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них згідно з вимогами ст.24 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими вимогами, передбаченими чинним законодавством України.
14.5. Відносини, не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
14.6. У разі зміни будь-яких реквізитів ПІДРЯДНИКА чи ЗАМОВНИКА (найменування організації, юридичної або поштової адреси, платіжних, податкових, відвантажувальних реквізитів), Сторони зобов'язані протягом 3-х календарних днів, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця, в якому відбулися зміни, сповістити іншу Сторону про це в письмовій формі з обов'язковим наданням копій документів про зміну зазначених реквізитів.ТОВ “ОТДЕЛКИН”
м.Дніпро вул.Івана Акинфиева буд.18 оф.505А
ЕГРПОУ: 44078872
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
IBANUA64 305299 00000 26004050541251
МФО 305299
тел. 0800 33 92 94
Тел. +38 (096) 655-55-44
e-mail: Otdelkinua@gmail.com


Made on
Tilda